APL – För handledare

Till handledare

Vi är oerhört tacksamma för att ni ställer er arbetsplats till förfogande för våra elevers arbetsförlagda lärande, APL. Det ingår totalt 15 veckors APL i elevernas utbildning, vilka är fördelade över tre år. En APL-period är mellan två till fem veckor lång. Varje APL-period är knuten till en eller flera kurser som eleven läser och handledarens omdöme från APL-perioden ingår i lärarens underlag för betygsättning.

Under APL:en hos er ska företaget utse en handledare för eleven och det är ur utbildningssynpunkt värdefullt om eleven får tillfälle att delta i olika arbetsmoment som tillhör yrket. Varje APL-plats ska även ha ett avtal tecknat med oss. Eleven är olycksfallsförsäkrad och APL-platsen har ett försäkringsskydd vilket är beskrivet i det tecknade avtalet.

När det är aktuellt att en elev ska komma till er tar vi kontakt med handledaren i god tid innan APL-perioden börjar. Ni får även en lista över elevens aktuella färdigheter som är till hjälp för er att ge eleven lämpliga arbetsmoment.

Kontakt

Under praktiken kommer vi att besöka eller kontakta er via telefon/videosamtal för avstämning. Ni är självklart välkomna att när som helst under APL-perioden även kontakta oss om det finns några frågor eller om problem uppstår. Kontaktuppgifter till programansvariga finner ni till höger på sidan.

Webbaserad utbildning

Skolverket har tagit fram en webbaserad utbildning för handledare. Den sätter eleven och elevens lärande i fokus. Utbildningen är även kompetenshöjande när det gäller att ta hand om nyanställda på företaget.

Takten bestämmer man själv och det går när som helst att avbryta för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Länk till webbutbildningen finner ni nedan:

APL – Handledarutbildning