APL – För elever

Det ingår totalt 15 veckors APL i elevernas utbildning, vilka är fördelade över tre år och där en APL-period är mellan två till fem veckor lång. Varje APL-period är knuten till en eller flera kurser som eleven läser och handledarens omdöme från APL-perioden ingår i lärarens underlag för betygsättning.

Policy för elever på APL

  • Placering av elev på APL får endast ske på företag där Ryssbygymnasiet har skriftligt avtal.
  • Frånsteg från ovanstående får endast ske i särskilda fall som beslutas av rektor och är av betydelse för eleven. Elevens APL ska göras på företag vars huvudsakliga arbetsuppgifter speglar elevens utbildning.
  • APL på företag som ägs av elevens familj/släkting får inte förekomma om inte mycket särskilda orsaker föreligger. Beslut tas i detta fall av rektor.
  • Som handledare till elev på APL får inte familjemedlem/släkting eller liknande förekomma då detta kan komma i konflikt med syftet i utbildningen.
  • Finns utbildad handledare på företaget ska denna i första hand handleda eleven.
  • Eleven är skyldig att kontakta företagets kontaktperson senast veckan innan APL-perioden börjar.
  • Eleven ska alltid omgående kontakta företagets kontaktperson vid frånvaro från APL samt anmäla frånvaron enligt Ryssbygymnasiets normala rutiner.
  • Om det av olika orsaker uppstår problem på APL-platsen tar eleven kontakt med sin lärare omgående.

Kostnadsersättning

Eleven ska vända sig till programansvarig för respektive program för att få information och blanketter för kostnadsersättning för resa och skollunch. Om eleven lämnat in en ansökan för kostnadsersättning, betalas denna ut till ert bankkonto.

Utvärdering

Efter avslutad APL ska varje elev göra en utvärdering. Den är viktig i Ryssbygymnasiets kvalitetssäkring och det är elevens bästa sätt att påverka kommande APL-perioder.

 

Vid frågor angående APL tar du kontakt med din yrkeslärare.