Simulatorer ger en ännu bättre utbildning på Ryssbygymnasiet

Vi har länge pratat om att simulatorer skulle innebära en ännu bättre utbildning inom skogsbruk säger Anders Alkrot-Eriksson som är programansvarig för Naturbruk på Ryssbygymnasiet.

Då vi idag använder oss av Rottnes skogsmaskiner så kändes det naturligt att ha även simulatorer från dem. Men då de vid det tillfället inte hade några utan var i utvecklingsstadiet så valde vi att avvakta tills de fanns på marknaden.

Målet var att ha minst 4st simulatorer för att kunna bedriva utbildningen på den höga nivå som är vår målsättning. Detta skulle innebära en stor investering för oss som skola. Vi tog därför kontakt med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen vars syfte bl.a. är att stötta forskning och utbildning inom skogsvård och Skogsbruk i södra Sverige och med deras hjälp så möjliggjordes projektet.

Fördelarna med att kombinera riktiga skogsmaskiner med simulatorer är många. Med simulatorernas hjälp skapas unika förutsättningar för maskinutbildningen. Under utbildningens början kan eleven på ett lugnt och säkert sätt i en trygg miljö lära sig maskinens grunder och funktioner. Läraren kan gruppvis hjälpa eleverna steg för steg med att utveckla sitt kunnande och handhavande kring maskinen. Allt eftersom eleven utvecklas kan lektionens fokus variera. Datorn i simulatorerna är identisk med de ”riktiga” maskinernas dator, vilket möjliggör ett högt it-tekniskt kunnande hos eleven. Denna kompetens är annars mycket svår och tidskrävande att utbilda mot vid avsaknad av simulatorer. Liknelse kan göras med piloter som lägger stor del av sin tid i simulatorer.

 

Unikt för vår utbildning är sättet vi jobbar kring och med simulatorerna. Vi arbetar i mindre grupper om max åtta elever. Där hälften använder sig av simulatorerna samtidigt som andra hälften jobbar med andra teoretiska övningar. Eleverna arbetar växelvis mellan simulator och teori om pass på ca 1.5h. Varje lektionstillfälle har ett fokusområde som till exempel avlägget. Då läser eleven kapitlet som handlar om just avlägg, läraren berättar om sina erfarenheter och tips kring arbetet vid avläggsplatsen samt att under simulatorkörningen ska eleven just skapa ett avlägg med skotaren. Detta växelvisa sätt att arbeta gör vår utbildning unik. Läraren har ständigt god uppsikt och kan dels hjälpa eleverna som kör, dels stötta och argumentera med de eleverna som jobbar teoretiskt. I vårt simulatorrum skapas unika möjligheter för det pedagogiska lärandet.

Simulatorerna som nu finns på Ryssbygymnasiet är hybrider och kan köras som både skördare och skotare. De är uppbyggda reglagemässigt som en riktig maskin där även dator och apteringsprogram är identisk. Ryssbygymnasiet hoppas på ett nära och gott samarbete med Rottne för att fortsatt utveckla simulatorernas potential i framtiden och ställer sig också tacksamma mot Stiftelsen Seydlitz MP bolagen.